Overslaan naar hoofdinhoud

Cyberattacks are on the rise and future years are probably going to be worse. A recent Juniper Research study indicates that, by 2023, cybercriminals will steal around 33 billion records annually. If you are a business owner of a company of any size, these numbers highlight precisely why you should pay closer attention to your cybersecurity.

In general, business leaders don't think much about protecting their networks from virtual attacks until it's too late. It may take some business several months to identify data breaches study. That means that, following a breach, cyber criminals have more time to distribute sensitive before consumers, companies and others start to mitigate the damage.

One of the most vulnerable elements of a business network is something even IT professionals can overlook: endpoint devices. In the face of the uptick in data breaches, let's focus on endpoint security for comprehensive protection of your important business assets.

Why Endpoint Security Is Important

Endpoint devices are all the machines that are connected via the Internet into the network that's the technical heart of your business. This is a term describing all your desktop computers, laptops, smartphones, POS systems, printers, scanners and tablets. Anything that your employees use to communicate with one another and share data can also be vulnerable.

Endpoint security management is the policy you create to ensure all the endpoint devices in your network maintain certain levels of security and safety. It's part of a comprehensive cybersecurity program that's a modern-day requirement for small local businesses and huge multinational corporations. Think of it less as an insurance policy and more of a well-lit alarm system to stop hackers who are mining for your valuable data.

Why Worry About Endpoint Devices?

Endpoint devices are the weakest links in every business's network today. To understand why, let's go back to the reasons breaches happened in 2017. Some companies smartly install antivirus and anti-malware software on the computers in their offices, but what about mobile devices? Employee negligence or malice is a concern, and endpoint devices are exactly how they have access to the network.

What about hackers and phishing attacks? The reality is that programmers looking to exploit weaknesses in systems go for the easiest vulnerability with the highest likelihood of success. More businesses are operating remotely, which means there are more endpoint devices with more opportunities for failure.

Many Challenges to Effective Protection

Cybersecurity programs become increasingly complex as more endpoint devices are introduced into business network. While the mobility and ease of communication make it easier to be efficient, they can also prove challenging for protection.

For effective endpoint security, business leaders must create a policy that covers a network that doesn't have geographic limits. It may not be fiscally realistic to have a centrally managed server in-house to validate employees and vendors seeking to access data within your network. Employees working on remote systems may not update their software or be careful enough with suspicious emails and downloads.

How to Optimize Security

Not surprisingly, there's been a growing list of best practices regarding endpoint security management systems. Requiring all devices to utilize an approved operating system and a VPN, or virtual private network, is an important first step. If a device hasn't complied with the policy, there are ways to limit access to important data. You can now maintain security programs remotely or even automate this to simplify the process. You can find out more about Kaspersky Lab’s endpoint security offerings here.

Cyberaanvallen zijn in opkomst en dat wordt de komende jaren waarschijnlijk alleen nog maar erger. Een recent onderzoek van Juniper Research geeft aan dat cybercriminelen tegen 2023 jaarlijks zo'n 33 miljard bestanden zullen stelen. Als je een bedrijf hebt, van welke omvang dan ook, dan tonen deze cijfers precies aan waarom je meer aandacht zou moeten besteden aan cyberveiligheid.

 Over het algemeen staan bedrijfsleiders niet vaak stil bij de bescherming van hun netwerk tegen virtuele aanvallen. Totdat het te laat is. Het kan een bedrijf soms maanden kosten om een gegevensschending te identificeren. Dat betekent dat cybercriminelen na een schending meer tijd hebben om gevoelige informatie te verspreiden voordat consumenten, bedrijven en anderen beginnen met het beperken van de schade.

 Een van de meest kwetsbare onderdelen van een bedrijfsnetwerk is iets wat zelfs IT-professionals over het hoofd kunnen zien: endpointapparaten. Laten we ons, met het oog op de toename van het aantal gegevensschendingen, concentreren op endpointbeveiliging voor een uitgebreide bescherming van je belangrijke bedrijfsmiddelen.

Waarom is endpointbeveiliging belangrijk?

 Endpointapparaten zijn alle apparaten die via het internet zijn verbonden met het netwerk dat het technische hart van je bedrijf vormt. Deze term beschrijft al je desktopcomputers, laptops, smartphones, PoS-systemen, printers, scanners en tablets. Alles wat je medewerkers gebruiken om met elkaar te communiceren en informatie te delen kan ook kwetsbaar zijn.

 Endpointbeveiligingsbeheer is het beleid dat ervoor zorgt dat alle endpointapparaten in je netwerk een bepaald niveau van beveiliging en veiligheid handhaven. Het maakt deel uit van een uitgebreid programma voor cyberveiligheid dat tegenwoordig een vereiste is voor zowel kleine lokale bedrijven als grote multinationals. Zie dit niet als een verzekeringspolis, maar eerder als een goed verlicht alarmsysteem dat hackers die uit zijn op je waardevolle gegevens tegenhoudt.

Waarom zou je je zorgen maken over endpointapparaten?

 Endpointapparaten zijn tegenwoordig de zwakste schakel in het netwerk van ieder bedrijf. Om te begrijpen waarom dit zo is, gaan we terug naar de redenen waarom schendingen in 2017 konden plaatsvinden. Sommige slimme bedrijven installeren anti-virus- en anti-malwaresoftware op de computers in hun kantoren, maar hoe zit het met mobiele apparaten? Nalatigheid of boze opzet van medewerkers is een punt van zorg, en zij hebben juist via endpointapparaten toegang tot het netwerk.

 En wat dacht je van hackers en phishingaanvallen? De realiteit is dat programmeurs die zwakke plekken in systemen willen uitbuiten, kiezen voor de gemakkelijkst bereikbare kwetsbare plek die hen de grootste kans op succes biedt. Steeds meer bedrijven werken op afstand, wat betekent dat er meer endpointapparaten zijn, en dus meer kansen op fouten.

Grote uitdagingen voor effectieve bescherming

 Cyberveiligheidsprogramma's wordt steeds complexer naarmate er meer endpointapparaten aan het bedrijfsnetwerk worden toegevoegd. Dankzij de mobiliteit en het gemak waarmee kan worden gecommuniceerd, wordt efficiënt werken eenvoudiger, maar deze apparaten kunnen ook een uitdaging zijn voor de veiligheid.

 Voor effectieve endpointbeveiliging moeten zakelijke leiders beleidsregels opstellen die geschikt zijn voor een netwerk dat geen geografische grenzen kent. Het is in financieel opzicht wellicht niet realistisch om een centraal beheerde server in huis te hebben om medewerkers en leveranciers te controleren die toegang willen tot gegevens binnen je netwerk. Medewerkers die op externe systemen werken updaten misschien hun software niet, of zijn niet voorzichtig genoeg met verdachte e-mails en downloads.

Hoe kun je de beveiliging optimaliseren?

 Het is niet verrassend dat de lijst met best practices met betrekking tot beheersystemen voor endpointbeveiliging steeds langer wordt. De eis dat alle apparaten gebruik moeten maken van een goedgekeurd besturingssysteem en een VPN (virtual private network) is een belangrijke eerste stap. Als een apparaat niet voldoet aan het beleid, zijn er manieren om de toegang tot belangrijke gegevens te beperken. Je kunt tegenwoordig beveiligingsprogramma's op afstand gebruiken of deze taak zelfs automatiseren om het proces te vereenvoudigen. Hier vind je meer informatie over het aanbod voor endpointbeveiliging van Kaspersky Lab.


Endpointbeveiliging voor bedrijven

Cyberaanvallen zijn in opkomst, waaronder aanvallen op endpointapparaten. Ontdek waarom endpointbeveiliging belangrijk is en begin vandaag nog met de bescherming van kwetsbare endpoints.
Kaspersky Logo